KCIA_혼합_로고만_블루.png

목 적 사 업

photo-1475483768296-6163e08872a1.jpg
캠핑관련 연구 및
포럼·세미나 개최
photo-1596470692137-ead1053a1e5c.jpg

photo-1543191219-92c8ed3d8cfd.jpg
캠핑페스티벌
​개최 및 운영
photo-1566847838496-c670dd0ec05e.jpg

photo-1632751796489-cd5902a5737c.jpg
캠핑장
​위·수탁 운영
photo-1648457259767-e3a7fea65a99.jpg

photo-1444210971048-6130cf0c46cf.jpg
캠핑 관련 교육 및
캠핑스쿨 진행
photo-1654157925394-4b7809721149.jpg

photo-1625834509314-3b12c6153624.jpg
캠핑장 등급제(인증제)
​개발 및 운영

photo-1596470692137-ead1053a1e5c.jpg
캠핑장 창업 과정 
개설 운영

photo-1524494860062-9442631ee30e.jpg
캠핑장 운영 관련
​자격증 과정 운영

photo-1493244040629-496f6d136cc4.jpg
캠핑학교 
설립 및 운영